Vedtægter for SMil Århus
F83 (Foreningen af 1983)
SMil Århus den 27. November 2016


§ 1. Foreningen
1. Foreningens navn er SMil Århus, Foreningen af 1983, i forkortet form F83.
2. SMil Århus' hjemsted er Århus.
3. SMil Århus er medlem af Landsforeningen SMil (LF-SMil).
4. SMil Århus tilslutter sig LF-SMils vedtægter.
5. SMil Århus er uafhængig af partipolitiske interesser.
6. Overskud i SMil Århus skal anvendes i overensstemmelse med SMils interesser.

§ 2. Formål
1. SMil Århus tilslutter sig LF-SMil's formål.

§ 3. Medlemskab
1. Som medlem kan optages enhver mand eller kvinde, som er personlig myndig og som går ind for SMils formål, vil overholde SMil Århus' vedtægter, efterleve SMil Århus' husorden, og bor indenfor SMil Århus' område. SMil Århus' område fastsættes iht. vedtægterne for LF-Smil. SMil Århus kan optage medlemmer fra andre lande.
2. Pædofile personer og personer, der ikke tager afstand fra pædofili, kan ikke være medlem af foreningen.
3. Personer dømt for seksuelle overgreb eller vold kan sanktioneres iht. § 9, stk. 13 med mulighed for eksklusion.
4. Som medlem er man livsvarigt forpligtiget til at overholde diskretion omkring andre medlemmers identitet og forhold, såvel internt som eksternt. Overtrædelse sanktioneres iht. § 9, stk. 13 med mulighed for eksklusion.
5. Et medlem, der bidrager negativt til SMil Århus' daglige virke, eller som ved omtale eller handling skader SMils interesser eller anseelse, herunder udbredelse af foreningens interne anliggender overfor ikke-medlemmer, sanktioneres iht. § 9, stk.13 med mulighed for eksklusion.
6. Et medlem, der viderebringer rygter/smæde, er pligtig til på foranledning af bestyrelsen at afgive fyldestgørende forklaring. Efterkommer medlemmet ikke denne forpligtigelse, kan der sanktioneres iht. § 9, stk. 13 med mulighed for eksklusion.
7. Over for foreningen kan medlemmet frit vælge navn og køn. Det valgte køn er gældende ved m- eller k-arrangementer.
8. Medlemskab er afhængigt af indbetalt kontingent. Gyldigt medlemskort skal forevises ved ankomst i foreningen. På forlangende skal billede-ID fremvises. Bestyrelsen kan dispensere fra adgangskrav.
9. Et medlem betragtes som udmeldt, hvis sidste frist for kontingentbetaling er overskredet. Ved genindmeldelse kan medlemmet enten indfri sin restance eller betale indmeldelsesgebyr.
10. Medlemskab giver adgang til alle SMil-afdelinger, jfr. LF-SMil vedtægtens § 3 stk. 1.
11. Ret til at modtage valg til SMil Århus' styrende organer opnås efter seks måneders kontinuert medlemskab af SMil Århus, regnet fra seneste indmeldelsesdato. Stemmeret opnås efter 100 dages kontinuert medlemskab regnet fra seneste indmeldelsesdato.
12. Alle nye/overførte medlemmer optages i foreningen på et tre måneders gensidigt prøvemedlemskab. Bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget udvalg har i denne periode muligheder for at opsige medlemskabet uden muligheder for refusion. Hvis foreningen opsiger medlemskabet i prøveperioden, kan dette udløse en tidsbegrænset karantæne i op til to år.

13. Som medlem vedkender man sig følgende definition af ansvar: ”Under udøvelse af SM og indtil den underkastede igen er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, har den dominerende det FULDE sikkerhedsmæssige ansvar for den
underkastede.”
14. Medlemmer færdes i foreningen på eget ansvar.
15. Post fra foreningen udsendes til medlemmer som elektronisk post.

§ 4. Kontingent.
1. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på generalforsamlingen og vedtages ved afstemning.
2. Bestyrelsen kan med to måneders varsel hæve eller sænke kontingentet og/eller gebyrer med op til ti procent i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne.
3. Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.
4. Ved betaling af kontingent for ét år ydes en rabat svarende til en måneds kontingent.

§ 5. Mægling
1. I tilfælde af klage skal bestyrelsen stille mægling til rådighed.

§ 6. Klager.
1. Enhver klage over et medlem kan behandles af bestyrelsen. Dog kan der kun undtagelsesvis behandles klager fra 3. person.
2. Ved klage over et bestyrelsesmedlem er denne inhabil og erstattes af en suppleant.
3. Indklagede skal gøres bekendt med klagens fulde ordlyd. De berørte parter med bisidder har ret til at blive hørt af bestyrelsen og har, hvis de ønsker det, ret til at læse skriftelige vidneudsagn inden endelig afgørelse. Parterne har ikke ret
til at stille spørgsmål.
4. Klager skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter hændelsen. Afgørelsen skal falde senest 8 uger efter klagens indgivelse. Bestyrelsen sender kvittering til klageren og kopi til indklagede.
5. Bestyrelsen skal, medmindre de involverede parter ønsker andet, lukke mødet under behandling af klagen. Referatet herfra er lukket i et år fra mødets dato og opbevares i en lukket kuvert. Ønsker ingen af de involverede parter herefter referatet åbnet, destrueres det efter fem år.
6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig i klagesager, når det er fuldtalligt.

§ 7. Ordinær generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er SMil Århus’ øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig med de fremmødtes antal.
2. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.
3. SMil Århus' regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.
4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i intern udsendelse og opslag i foreningen senest fire uger før afholdelse.
5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen, og udsendes sammen med regnskabet og dagsordenen med de på valg nævnte personer, til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

6. Følgende punkter skal være indeholdt i den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1. Valg af dirigent, to referenter og 3 stemmetællere.
2. Formalia
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af andre indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand, for to år, på lige årstal
9. Valg af kasserer, for to år, på ulige årstal
10. Valg af kartoteksfører, for et år
11. Valg af medlemmer til bestyrelsen, tre for to år, på lige årstal, og to for to år, på ulige årstal
12. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen, for et år
13. Valg af 2 revisorer, for et år
14. Eventuelt
7. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning og simpelt flertal. Under stk. 6 pkt. 8-13 stemmes skriftligt, såfremt der er flere kandidater, end der skal vælges. Der skal stemmes på det antal kandidater, som skal vælges, og i den rækkefølge, de ønskes valgt (der kan kun afgives én stemme per kandidat). Stemmesedlerne tælles af 3 stemmetællere. Stemmetællerne underskriver og meddeler skriftligt resultatet af optællingerne
til dirigenten. Efter offentliggørelsen af resultatet destrueres stemmesedlerne. Ved en prioriteret afstemning pointgives den højest prioriterede med pointtal svarende til det antal, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 3 kandidater, tildeles den mest ønskede tre point, nr. to tildeles to point, og sidste tildeles et point. 8. Referat fra generalforsamlingen skal være offentliggjort senest 6 uger efter dennes afholdelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling (EOGF) kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller ved skriftligt krav fra mindst ti procent af medlemmerne, bilagt ønsket dagsorden.
2. EOGF skal afholdes senest to måneder efter fremsendt begæring med 14 dages varsling ved opslag og intern udsendelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for EOGF.
3. EOGF er beslutningsdygtig, når mindst ti procent af medlemmerne er til stede ved EOGF's begyndelse.
4. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5. Referat fra EOGF skal være offentliggjort senest 6 uger efter dennes afholdelse.

§ 9. Foreningens ledelse.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Formanden vælges separat på generalforsamlingen på lige årstal. Kassereren vælges separat på generalforsamlingen på ulige årstal. Der vælges fem medlemmer til bestyrelsen. Tre medlemmer vælges på lige årstal og to medlemmer vælges på ulige årstal.
2. Generalforsamlingen vælger ligeledes tre suppleanter separat til bestyrelsen og to revisorer, hvoraf det tilstræbes, at mindst én er regnskabskyndig. Suppleanter og revisorer vælges for ét år. Suppleanter, der træder ind i bestyrelsen, sidder frem til næste ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vælges et nyt medlem for den resterende del af toårs perioden.

3. Bestyrelsen udgør SMil Århus' repræsentation i Bestyrelsernes Plenum i LF-SMil.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, LU-repræsentant og en sekretær.
5. Bestyrelsen forvalter SMil Århus' formue og indtægter, herunder gaver.
6. Formanden og kassereren tegner i fællesskab SMil Århus med deres underskrifter. Generalforsamlingen kan for en given valgperiode overdrage tegningsberettigelsen fra formanden til næstformanden.
7. Bestyrelsen holder åbne møder mindst hver anden måned. Der føres på alle åbne møder som minimum beslutningsreferat. Beslutninger på lukkede møder tages til referat.
8. Protokollen (minus lukkede referater) er tilgængelig for medlemmerne på de åbne bestyrelsesmøder.
9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.
10. Bestyrelsen indstiller kandidater til SMil-Fondens bestyrelse.
11. Foreningens offentlige/officielle talerør udgøres af en af bestyrelsen udvalgt person.
12. Alle beslutninger, som omhandler forhold, der ikke er udtrykt i vedtægterne, træffes administrativt af bestyrelsen.
13. Bestyrelsens sanktionsmuligheder er skriftlig advarsel, tidsbegrænset karantæne i op til to år eller eksklusion. Eksklusion eller karantæne på mere end 6 måneder kræver dog 5/7 flertal. Eksklusion og karantæne kan kun besluttes af en fuldtallig bestyrelse.
14. Enhver sanktionsafgørelse kan ankes til generalforsamlingen af de berørte parter. Anken skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Anke har ikke opsættende virkning. Den indankende har taleret under behandling af anken på generalforsamlingen uanset tilhørsforhold til F83 på tidspunktet for afholdelse af denne generalforsamling.” 15. Et medlem af en anden lokalafdeling kan af en fuldtallig bestyrelse med minimum 5/7 flertal dømmes Persona Non Grata (uønsket) i en periode eller permanent.
17. Sanktioner truffet af bestyrelsen skal offentliggøres i et åbent referat.
18. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden.

§ 10. Kartoteket.
1. Kartoteket administreres af SMil Århus' kartoteksfører.
2. Medlemmets fulde navn og adresse skal være kartoteksføreren bekendt.
3. Ingen oplysninger om medlemmets personlige forhold må udleveres fra kartoteket undtagen til revisorerne og kassereren i forbindelse med udførelse af disses hverv. Foreningen kender kun medlemmets medlemsnummer og fornavn/alias.
4. Spørgsmål angående medlemskab afgøres endeligt af kartoteksførerens medlemsliste.
5. Kartoteksføreren vedligeholder en restanceliste indeholdende: medlemsnummer, fornavn og de to første bogstaver af efternavn. Listen er fortrolig og må kun bruges af personer med retmæssig adkomst, når dette har relevans i forbindelse med udførelse af hverv. Kartoteksføreren kan udveksle restancelister med de øvrige SMil afdelinger.

§ 11. Formuen.
1. For SMil Århus' forpligtelser hæfter alene SMil Århus' formue. Kun de i $9. stk. 6 tegningsberettigede kan i fællesskab gældsætte foreningen og kun på baggrund af en enstemmig bestyrelsesbeslutning underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
2. Der kan kun hæves fra foreningens opsparingskonto på baggrund af en enstemmig bestyrelsesbeslutning underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
3. Kommunale og andre offentlige tilskud indsættes på separat konto, og i tilfælde af opløsning af foreningen skal restbeløbet hensættes på en spærret konto til oprettelse af forening(er) med lignende formål.

§ 12. Gruppers virksomhed.
1. Gruppernes øverste myndighed er bestyrelsen.Gruppernes formål og virksomhed må ikke stride imod foreningens vedtægter og ånd.
2. Ved oprettelse af en gruppe skal følgende være bestyrelsen bekendt: kontaktperson (nøgleansvarlig og regnskabsansvarlig), gruppens evt. interne vedtægter og en beskrivelse af gruppens formål og arbejdsform.
3. Der skelnes mellem drifts- og interessegrupper. Driftsgrupperne (bar, rengøring og infogruppe), hvis medlemmer godkendes af bestyrelsen, er over for bestyrelsen ansvarlig for gruppernes drift og den dermed forbundne profil udadtil. Disses indtægter tilhører ubeskåret foreningen.
4. Interessegrupper kan enten være lukkede eller åbne. Grupperne supplerer sig selv; ønsker en gruppe at være lukket, skal dette meddeles på førstkommende bestyrelsesmøde.
5. Formand eller kontaktperson aflægger beretning og evt. regnskab efter indkaldelse fra bestyrelsen.

§ 13. Kommerciel virksomhed.
1. Intern og ekstern kommerciel virksomhed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Ansøgning herom stiles til bestyrelsen.

§ 14. Opløsning.
1. Forslag herom skal vedtages med 2/3 flertal på EOGF og sendes senest en måned efter denne til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved urafstemning kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer for opløsning.
2. Vedtagelse kan kun finde sted med 2/3 flertal ved urafstemningen og 2/3 flertal blandt de fremmødte ved EOGF.
3. Ved opløsning overgår en evt. formue til LF-SMil. Findes der på dette tidspunkt ingen Landsforening udlodder generalforsamlingen formuen til forening med lignende seksualpolitiske formål.
4. Ved opløsning overgår medlemskartoteket til kassereren for LF-SMil. Findes der på dette tidspunkt ingen Landsforening, skal kartoteket destrueres.

§ 15. Ikrafttræden.
Disse reviderede vedtægter er vedtaget på SMil Århus' ekstra ordinære generalforsamling. Ikrafttrædelse den 27. November 201